PRIJAVA ZA VPIS PRAVNE OSEBE V DAVČNI REGISTER – OBRAZEC DR-04

 

KDO predloži prijavo

  • Pravna oseba, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, in druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register, Poslovni register Slovenije ali kakšen drug register oziroma evidenco, mora v osmih dneh po vpisu v sodni register, Poslovni register Slovenije ali drug register oziroma evidenco,  sporočiti davčnemu uradu, upoštevaje svojo  organiziranost, podatke o: številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov, poslovnih enotah v tujini, kapitalskih naložbah doma in v tujini, številkah računov v tujini, povezanih osebah in osebi, ki vodi poslovne knjige.
  • Oseba, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v Republiki Sloveniji, predloži davčnemu uradu prijavo za vpis v davčni register pred začetkom opravljanja dejavnosti na območju Republike Slovenije.
  • Oseba, ki je že vpisana v davčni register, predloži obrazec ob prijavi sprememb ali dopolnitvi podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register, če jih davčni organ ne pridobi po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc. 

VLOGA - obrazec in navodilo


Obrazec in navodilo
prijave sta v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku.

 

 

PRILOGE k prijavi

 

K prijavi je treba priložiti vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

 

 

TAKSA

 

Na podlagi 4. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) so dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom takse prosti.

 

 

SANKCIJE


Z globo od 1.600 do 25.100 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če:

  1. ne predloži ali ne predloži v roku, določenem z Zakonom o davčni službi, davčnemu organu prijave za vpis v davčni register (drugi in četrti odstavek 44. člena in drugi odstavek 45. člena);
  2. ne predloži ali ne predloži v roku, določenem z Zakonom o davčni službi, davčnemu organu podatkov iz tretjega odstavka 44. člena in tretjega odstavka 45. člena;
  3. ne obvesti davčnega urada o spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register, v roku, določenem z Zakonom o davčni službi (47. člen).

Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
 

 

POJASNILA

 

 

PRAVNE PODLAGE

 

Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, 120/07, 31/10)

 

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2, 40/09, 33/11