POMEMBNI DATUMI - ZA PRAVNE OSEBE

Davek

Ime vloge 

31. jan 

28. feb 

31. mar 

30. jun 

Davek od dohodkov pravnih oseb 

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb* 

 

 

X

 

Davek na bilančno vsoto bank

Obračun davka na bilančno vsoto bank

  

  

X

 

Dohodnina

Dostava podatkov za odmero dohodnine 

X

 

 

 

IFI

Dostava podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve IFI

X

 

 

 

Dohodnina

Dostava podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

X

 

 

 

Dohodnina

Dostava podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti  

 

X

 

 

DDV 

Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Skupnosti

 

 

 

X

DDV 

DDV-O: Obračun davka na dodano vrednost za obdobje**

 

 

 

 

DDV 

RP-O: Rekapitulacijsko poročilo***

 

 

 

 

 

* Zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb mora predložiti obračun davka od dohodkov pravnih oseb (davčni obračun) davčnemu organu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

 

Če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu, predloži davčni obračun najpozneje v treh mesecih od začetka tekočega poslovnega leta za preteklo poslovno leto.

 

** Če z ZDDV-1 ni določeno drugače, mora davčni zavezanec predložiti obračun DDV do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, ne glede na to, ali je za davčno obdobje za katero predloži obračun, dolžan plačati DDV.

Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Skupnosti, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz 90. člena ZDDV-1, mora predložiti obračun DDV do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.

 

*** RP-O: Rekapitulacijsko poročilo mora davčni zavezanec predložiti pristojnemu davčnemu organu do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja (npr. za davčno obdobje januar 2010 jih predloži do 20. 2. 2010).