PRIJAVA ZA VPIS FIZIČNE OSEBE V DAVČNI REGISTER – OBRAZEC DR-02

 

KDO predloži prijavo

 

  • Fizična oseba, ki ima v Republiki Sloveniji stalno oziroma začasno prebivališče, predloži prijavo za vpis v davčni register, kadar prijavlja podatke o elektronskem certifikatu, zastopnikih ali naložbah. Prijavo predloži tudi, kadar prijavlja naslov za vročanje.
  • Fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima niti začasnega prebivališča, predloži prijavo za vpis v davčni register, kadar na njenem območju dosega obdavčljive dohodke ali je lastnik obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega premoženja.
  • Oseba, ki je že vpisana v davčni register, predloži obrazec ob prijavi sprememb ali dopolnitvi podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register, če jih davčni organ ne pridobi po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc.

 

VLOGA - obrazec in navodilo

 

Obrazec in navodilo prijave sta v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku.

 

 

PRILOGE k prijavi

 

K prijavi je treba priložiti vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

 

 

TAKSA

 

Na podlagi 4. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) so dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom takse prosti.

 

 

SANKCIJE


Z globo od 210 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če:

  1. ne predloži ali ne predloži v roku, določenem z Zakonom o davčni službi, davčnemu uradu prijave za vpis v davčni register (drugi, tretji in četrti odstavek 43. člena);
  2. ne obvesti davčnega urada o spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register, v roku, določenem z Zakonom o davčni službi (47. člen). 

 

POJASNILA

 

 

PRAVNE PODLAGE

 

Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, 120/07, 31/10)

 

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2, 40/09, 33/11)