INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE ZA LETO 2011


NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE za leto 2011


Zavezanci bodo na dom po navadni pošti najpozneje do 15. junija 2012 prejeli informativni izračun dohodnine za leto 2011, ki bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine.


Davčni organ bo informativni izračun dohodnine sestavil na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi posredovali izplačevalci in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo do 6. februarja 2012 davčni upravi posredovali zavezanci za dohodnino.


KDO ne prejme informativnega izračuna za dohodnino


Informativnega izračuna ne bodo prejeli rezidenti, ki niso zavezanci za dohodnino:

  • če njihovi dohodki, od katerih se plačuje dohodnina, ne presegajo 3.143,57 evrov,
  • če njihovi dohodki, od katerih se plačuje dohodnina, poleg pokojnine, od katere v skladu z zakonom ni bila odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine in davčni zavezanec pri akontaciji dohodnine ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ne presegajo 80 evrov,

Informativnega izračuna ne bodo prejeli zavezanci za dohodnino:

  • če DURS od izplačevalcev dohodkov ne bo prejel podatkov za odmero dohodnine. V tem primeru morajo zavezanci napoved vložiti sami, najpozneje do 31. julija 2012. Obrazec je dostopen na vseh davčnih uradih oziroma izpostavah in na spletni strani DURS.

KAJ mora zavezanec storiti


Naloga zavezanca po prejemu informativnega izračuna

  • Zavezanci pregledajo informativni izračun in preverijo:
    • ali so vpisani podatki pravilni (osebni podatki, podatki o dohodkih, podatki o vzdrževanih družinskih članih itn.) oziroma ali se ujemajo s podatki, s katerimi razpolaga sam,
    • ali je informativni izračun dohodnine pravilen

  • Če se bodo z informativnim izračunom strinjali, jim ne bo potrebno storiti ničesar, saj bo v 15 dneh po vročitvi avtomatično postal odločba.
  • Če se z izračunom ne bodo strinjali, lahko v 15 dneh od vročitve podajo ugovor. V tem primeru bo davčni organ preveril navedbe zavezanca in na podlagi svojih podatkov in podatkov davčnega zavezanca izdal odločbo.

VLOGA – obrazec in navodilo

Zavezanci lahko napoved vložijo tudi v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si/.


TESTNI IZRAČUN DOHODNINE


Program za testni izračun dohodnine je objavljen na spletni strani eDavki.

PRILOGE k obrazcu napovedi za odmero dohodnine


Dokumentacije, s katero se potrjuje resničnost navedb v napovedi, ni treba prilagati, razen kadar je to pri posamezni vrsti dohodka posebej navedeno (npr. pri tujih davkih; pri uveljavljanju dejanskih stroškov).


Dokumentacijo, ki ima vpliv na davčno obveznost zavezanca, je treba hraniti najmanj pet let po poteku leta, za katerega se nanaša.


KJE IN KAKO vložiti napoved za odmero dohodnine


Če zavezanec ne bo prejel informativnega izračuna do 15. junija 2012, mora napoved vložiti najpozneje do 31. julija 2012. Obrazec je dostopen na vseh davčnih uradih oziroma izpostavah in na spletni strani DURS.


Zavezanci lahko vložijo napoved za odmero dohodnine osebno pri pristojnem uradu oziroma izpostavi davčnega urada ali pri krajevnih uradih, ki so organizirani kot notranje organizacijske enote ali kot način dela upravnih enot in opravljajo naloge enotnih vstopnih točk. Napoved se lahko tudi pošlje po pošti (s pripisom: "Napoved za odmero dohodnine"). Vsaka napoved mora biti poslana posamično.


Napoved pa lahko vloži tudi prek sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si/.


SANKCIJE


Z globo 200 do 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, določenim z zakonom (tretji odstavek 270. člena ZDavP-2).


Z globo od 400 do 1.200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena ZDavP-2).


ODMERA DOHODNINE (ODLOČBA)


Dohodnina mora biti odmerjena do 31. oktobra za preteklo leto. Odločbo izda davčni organ na podlagi napovedi ali ugovora zoper informativni izračun davčnega zavezanca do 31. oktobra za preteklo leto. Če dohodnina do tega roka ni odmerjena, še ne pomeni, da davčni organ po poteku tega roka ne more več izdati odločbe o odmeri dohodnine.


VROČANJE INFORMATIVNEGA IZRAČUNA IN ODLOČBE O ODMERI DOHODNINE


Informativni izračun dohodnine se vroča z navadno vročitvijo. Vročitev je opravljena 15. dan od dneva odpreme. Podatek, o dnevu odpreme bo zapisan na kuverti, v kateri bo informativni izračun poslan.


Odločba o odmeri dohodnine se vroča z osebno vročitvijo, po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.


PLAČILO IN VRAČILO DOHODNINE


Vračilo dohodnine

Preveč plačana dohodnina bo zavezancu nakazana na transakcijski račun (TRR), ki je naveden v informativnem izračunu dohodnine oziroma v odločbi o odmeri dohodnine. V primeru, ko zavezanec nima odprtega TRR, po podatkih iz Registra davčnih zavezancev, bo v informativnem izračunu oziroma odločbi pozvan k odprtju TRR, s stavkom: »V kolikor zavezanec nima odprtega TRR ga mora odpreti in o tem obvestiti davčni organ v 15 dneh od prejema informativnega izračuna oziroma odločbe.«.

Zavezancem , ki nimajo odprtega TRR in ga tudi na poziv ne bodo odprli, bo davčni organ vrnil preveč plačano dohodnino gotovinsko prek Poštne banke Slovenije na poštah v Sloveniji. Spremembe v postopku izvedbe vračil dohodnine so bile uvedene zaradi ukinitve Posebne nakaznice, kot gotovinskega plačilnega instrumenta v plačilnem prometu v Sloveniji, z uveljavitvijo Zakona o plačilnih storitvah in sistemih s 1. 11. 2009. Zaradi visoke cene storitve pri izvedbi gotovinskega vračila dohodnine, bo moral davčni organ vračati dohodnino prioritetno na TTR zavezancev in le izjemoma gotovinsko prek PBS na poštah v Sloveniji.


Davčnemu zavezancu, kateremu je potekel rok za plačilo drugih davkov, bo vrnjen preveč plačani znesek dohodnine, zmanjšan za znesek davkov, ki jim je potekel rok plačila.


Doplačilo dohodnine

V primeru doplačila dohodnine mora davčni zavezanec odmerjeno dohodnino plačati v 30 dneh od vročitve odločbe, in to s Plačilnim nalogom, ki je priložen informativnemu izračunu oziroma odločbi. Če odmerjena dohodnina ni plačana v predpisanem roku, začnejo teči zamudne obresti, davčni organ pa uvede postopek davčne izvršbe.


PRITOŽBA


Zoper odločbo, ki jo je izdal organ prve stopnje (davčni organ), je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register ob vložitvi napovedi.


Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe. To pomeni, da mora zavezanec davek plačati, drugače bo davčni organ po poteku 30-dnevnega roka za prostovoljno plačilo kljub vloženi pritožbi davek izterjal.


TAKSA


Na podlagi 4. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) so dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom takse prosti.


DAVČNA IZVRŠBA


Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, se začne postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi.


POJASNILA


PRAVNE PODLAGE