NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI (RAZEN OD OBRESTI NA DENARNE DEPOZITE PRI BANKAH IN HRANILNICAH USTANOVLJENIH V SLOVENIJI TER V DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH EU)

 

KDO vloži napoved

 

Napoved za odmero dohodnine od obresti mora davčni zavezanec vložiti, kadar obresti izplača oseba, ki ni plačnik davka. Plačnik davka je v skladu z 58. členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in izplača dohodek, od katerega se v skladu z ZDavP-2 ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj.

Davčni zavezanec rezident, ki prejme obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, te napove v Napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in v drugih državah članicah EU (obrazec MF-DURS obr. DOHKAP št. 2) in ne na tem obrazcu.


KDAJ mora zavezanec vložiti napoved

 

Napoved za odmero dohodnine od obresti mora davčni zavezanec vložiti do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje.

 

 

VLOGA - obrazec in navodilo

 

Obrazec in navodilo napovedi sta v slovenskem, italijanskem, madžarskem in angleškem jeziku.

 

 

KJE IN KAKO vložiti napoved

 

Napoved za odmero dohodnine od obresti vloži davčni zavezanec na obrazcu pri davčnem organu.

 

 

PRILOGE k obrazcu

 

Če zavezanec nerezident uveljavlja oprostitev, mora k napovedi priložiti potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge države pogodbenice, iz katerega je razvidno, da je zavezanec rezident te druge države v smislu določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka med RS in to drugo državo.

Davčni zavezanec rezident v napovedi za odmero dohodnine od obresti uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini. Sestavni del napovedi so lahko tudi ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, in o osnovi za plačilo davka o tem, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan. (Primeroma: obvestilo o prejetem dohodku iz naslova obresti, ki jih izplača vzajemni sklad, pogodba o posojilu, danem fizični osebi, in podobno).


SANKCIJE

 

Z globo 250 do 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, določenim z zakonom (prvi odstavek 326. člena ZDavP-2).

 

Z globo od 400 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena ZDavP-2).

 

 

ODMERA DAVKA (ODLOČBA)

 

Na podlagi napovedi davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od obresti v 30 dneh od dneva vložitve napovedi. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe.

 

 

VROČANJE ODLOČBE

 

Odločba se vroča z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva odpreme. Podatek, kdaj je datum odpreme odločbe, bo zapisan na kuverti, v kateri bo odločba poslana zavezancem, da si bodo lahko zavezanci sami izračunali, kdaj se bo štelo, da je bila odločba vročena.

 

Le v primeru, da zavezanec ne plača davka v roku, se mu odločba vroči z osebno vročitvijo, po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.


PRITOŽBA

 

Zoper odločbo, ki jo je izdal organ prve stopnje (davčni organ), je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register ob vložitvi napovedi.

Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe. To pomeni, da mora zavezanec davek plačati, drugače bo davčni organ po poteku 30-dnevnega roka za prostovoljno plačilo kljub vloženi pritožbi davek izterjal.


TAKSA

 

Na podlagi 4. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) so dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom takse prosti.

 

 

DAVČNA IZVRŠBA

Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, se začne postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi.


POJASNILA

PRAVNE PODLAGE

  • Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Uradni list RS, št. 101/11, 107/12, 114/13)

  • Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12, 94/12, 101/13-ZDavNepr, 111/13)