(NE)REZIDENTSKI STATUS IN OBVEZNOST ODDAJE NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE ZA LETO 2005

Pojasnilo DURS, št. 4210-10583/2006, 17. 3. 2006

Zavezanec zastavlja vprašanja, ki zadevajo izvajanje določb Zakona o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 21/06 – UPB3) in obveznosti oddaje obrazca Napovedi za odmero dohodnine za leto 2005:

  1. Navaja fizično osebo, ki že nekaj let živi v Nemčiji, kjer ima prijavljeno tudi stalno prebivališče. V Nemčiji ima redno zaposlitev, v tej državi navadno prebiva, plačuje socialno zavarovanje, ima bančne račune, registrirano vozilo, tudi dohodninsko napoved oddaja v tej državi. Oseba meni, da je njeno središče osebnih in ekonomskih interesov v Nemčiji. Ta oseba pa ima stalno prebivališče prijavljeno tudi v Sloveniji. Sprašuje, ali mora torej ta fizična oseba na podlagi dejstva, da ima stalno prebivališče tudi v Sloveniji, oddati letno napoved za odmero dohodnine od svetovnega dohodka tako v Sloveniji kakor tudi v Nemčiji. Prilaga tudi izpolnjen vprašalnik »Ugotovitev rezidentskega statusa – odhod iz Republike Slovenije« in nas prosi za odgovor, ali velja navedena oseba za rezidenta Slovenije ali za rezidenta Nemčije.

  2. Drugi primer zadeva fizično osebo, ki se je z 28. februarjem 2005 odselila iz Slovenije na Irsko, takrat odjavila stalno prebivališče v Sloveniji in ga prijavila na Irskem. Od 1. marca 2005 dalje s Slovenijo nima več rezidenčnih vezi. Sprašuje, ali mora ta oseba oddati napoved za odmero dohodnine za januar in februar 2005 v Sloveniji in ali mora tedaj v letno davčno napoved, ki jo bo oddala na Irskem, vključiti le dohodke, dosežene od 1. 3. 2005 do 31. 12. 2005.

Odgovarjamo:

K 1. točki

Posameznik lahko hkrati velja za rezidenta več držav, po določbah notranjih zakonodaj teh držav. V primerih takšnega tako imenovanega dvojnega rezidentstva se to presoja po kriterijih iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja; navadno so ti kriteriji določeni v členu, ki opredeljuje status rezidenta države pogodbenice.

Po prvem odstavku 4. člena Pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (Uradni list SFRJ-MP, št. 12/88), ki se na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov uporablja tudi v Sloveniji, je rezident države pogodbenice oseba, ki se v državi pogodbenici po njenem zakonu obdavčuje na podlagi stalnega prebivališča, začasnega prebivališča, sedeža uprave ali na kakršnikoli drugi podobni podlagi. Kadar je fizična oseba po navedeni določbi rezident obeh držav pogodbenic, se njen status opredeli, kakor sledi iz kriterijev, določenih v drugem odstavku. Na podlagi prvega kriterija velja takšna oseba za rezidenta države pogodbenice, s katero je osebno in ekonomsko tesneje povezana (središče življenjskih interesov).

Upoštevajoč navedeno določbo pogodbe, je treba glede na to, da ima oseba v obravnavanem primeru stalno prebivališče v obeh državah pogodbenicah, ugotoviti, kje je središče njenih življenjskih interesov. Na podlagi vprašanja in priloženega izpolnjenega vprašalnika »Ugotovitev rezidentskega statusa – odhod iz Republike Slovenije« menimo, da je središče življenjskih interesov te osebe v Nemčiji, zato ne velja za davčnega rezidenta Slovenije.

Navedene okoliščine se dejansko ugotavljajo in dokazujejo v posebnem ugotovitvenem postopku, ki se vodi pri pristojnem davčnem uradu, kjer je vložena vloga za ugotovitev rezidentskega statusa. S tako opredeljenim statusom posameznika pa so pogojene tudi njegove pravice in obveznosti, torej tudi dolžnost vložitve letne napovedi za odmero dohodnine. Dokler o statusu posameznika v tako sproženem postopku ni odločeno oziroma če takšen postopek sploh ni bil začet, posameznik pa ima v Sloveniji še vedno prijavljeno stalno prebivališče, velja (tudi) za rezidenta Slovenije. Zato mora oddajati letno dohodninsko napoved v Sloveniji.

K 2. točki

Pri davčnem zavezancu, ki preneha biti rezident, je treba upoštevati določbo tretjega odstavka 253. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 21/06 – UPB2). Ta oseba mora vložiti napoved za odmero dohodnine pri pristojnem davčnem organu najpozneje do odhoda iz Slovenije. Napoved mora vložiti za davčno leto, v katerem je bila rezident, torej v obravnavanem primeru za obdobje od 1. januarja do 28. februarja 2005. Glede predložitve davčne napovedi za preostali del leta v obravnavanem primeru (torej v času, ko oseba ni bila več rezident Slovenije, ampak je postala rezident Irske) menimo, da je treba upoštevati na Irskem veljavno notranjo zakonodajo.