POGODBA O POSLOVODENJU IN OBDAVČITEV PREJEMKOV NA TEJ PODLAGI

 

Pojasnilo DURS, št. 4210-267/2007, 4. 9. 2007 velja do 31. 12. 2012. Za dohodke izplačane po 1. 1. 2013 glej pojasnilo DURS.

 

Pojasnilo obravnava vprašanje obdavčitve prejemkov na podlagi sklenjenih pogodb o poslovodenju – glede na to, kdo sklepa to pogodbo. Vprašanje se glasi:

 

Kako obdavčiti prejemke, ki jih fizična oseba prejme na podlagi sklenjene pogodbe o poslovodenju, če:

  • pogodbo o poslovodenju s podjetjem sklepa fizična oseba, ki ni lastnik podjetja in pri podjetju ni v delovnem razmerju (fizična oseba je v delovnem razmerju pri drugem podjetju); po tej pogodbi fizični osebi pripada mesečni prejemek, povračilo stroškov prevoza, prenočišča in prehrane na službenih poteh;
  • pogodbo o poslovodenju sklepa fizična oseba kot samostojni podjetnik; ali se lahko dohodki na podlagi pogodbe o poslovodenju v tem primeru obravnavajo kot njeni dohodki iz dejavnosti v skladu s 46. členom ZDoh-2?

Prejemki fizične osebe se na podlagi pogodbe o poslovodenju obdavčijo kot dohodek iz zaposlitve v skladu s šestim odstavkom 35. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06)*. Skladno s 1. točko drugega odstavka 37. člena ZDoh-2 se tovrstni dohodki štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, od katerega se akontacija dohodnine izračuna, odtegne in plača po stopnji 25 %, če se izplačevalec dohodka ne šteje za glavnega delodajalca v smislu ZDoh-2. Od navedenih prejemkov se plačuje tudi šestodstotni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje**.

 

Povračila stroškov, ki izhajajo iz vodenja ali vodenja in nadzora poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, na podlagi poslovnega razmerja, se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka po 1. točki drugega odstavka 37. člena ZDoh-2, in sicer pod pogoji in do višin, ki jih skladno s 3. in 4. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 določi vlada.

 

Kakor izhaja iz zgoraj navedenega, se opravljanje dela oziroma storitev prokuristov in direktorjev po določbi šestega odstavka 35. člena ZDoh-2 šteje za zaposlitev, ki po tem zakonu velja za odvisno pogodbeno razmerje. Dohodki, ki jih fizična oseba prejme iz tega naslova, se obdavčijo kot dohodki iz zaposlitve, in sicer se štejejo za dohodke iz delovnega razmerja po 1. točki drugega odstavka 37. člena ZDoh-2. Enako se dohodki za opravljanje dela oziroma storitev prokuristov in direktorjev obdavčijo skladno z ZDoh-1, ki se uporablja za odmero dohodnine v letih 2005 in 2006.

 

To pomeni, da se dohodek fizične osebe, dosežen na podlagi pogodbe o poslovodenju, obdavči kot dohodek iz zaposlitve in ne kot dohodek iz dejavnosti, ne glede na to, da je v pogodbi o poslovodenju kot pravni podlagi za izplačilo dohodka kot izvajalec dela in storitev navedena fizična oseba kot s. p. p.***  

 

 

OPOMBA:

*Ta določa: Za zaposlitev po tem zakonu se šteje tudi opravljanje dela oziroma storitev prokuristov in direktorjev ter opravljanje funkcije na podlagi imenovanja in izvolitve v državni ali drug organ.

 

**V navedenem primeru gre za opravljanje dela za plačilo v okviru drugega pravnega razmerja, pri katerem je prejemnik tega plačila obvezno zavarovan za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni v skladu z drugim odstavkom 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB4).
Na podlagi prvega odstavka VIII. točke Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00, 17/02, 22/02, 19/03, 17/04 in 17/05) plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja iz 27. člena ZPIZ-1 v znesku 6 % od bruto zneska osebnega prejemka iz pravnega razmerja za zavarovance, ki v kakšnem drugem pravnem razmerju opravljajo delo za plačilo in niso na podlagi istega pravnega razmerja že obvezno zavarovani po petem odstavku 13. členu ZPIZ-1, izplačevalci tega plačila. V skladu z drugo alinejo drugega odstavka navedene točke sklepa se za prejemek iz drugega pravnega razmerja šteje tudi plačilo za opravljanje funkcije v organih fondacije, zadruge, javnega organa, zbornice, zavarovalniškega sklada, zasebne družbe, vzajemne zavarovalnice, zasebne pokojninske družbe ali lokalne skupnosti.

 

***Gre za široko zastavljeno opredelitev dohodka iz zaposlitve, ki zagotavlja enako davčno obravnavo fizičnih oseb z enako vrsto dohodkov iz dela oziroma opravljanja storitev v odvisnem razmerju, ne glede na pravno podlago za izplačilo dohodka. Tako je tudi pri pogodbi o poslovodenju pri določitvi načina obdavčitve dohodka iz tega naslova ekonomski vidik doseganja dohodka pred pravnim, zato da se prepreči prirejanje pravne podlage za izplačilo dohodka zaradi doseganja ugodnejše davčne obravnave.
(Povzeto po: Predlog zakona o dohodnini (ZDoh-1) – prva obravnava – EPA 1088 – III, Poročevalec, št. 2/2004, str. 66)