DAVČNA STOPNJA, OPROSTITVE

 

Na podlagi Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2014 se valorizirajo zneski za odmero davka od premoženja; za leto 2014 znašajo:

 

Stopnja davka od premoženja:

 

a) stavbe

 

 

Od vrednosti EUR

Znaša davek

Nad

Do

EUR 

%

EUR

 

8.376,03

 

    0,10

 

8.376,03

46.533,45

8,38

+ 0,20 nad

8.376,03

46.533,45

93.066,86

84,68

+ 0,30 nad

46.533,45

93.066,86

139.600,32

224,27

+ 0,45 nad

93.066,86

139.600,32

186.133,75

433,71

+ 0,65 nad

139.600,32

186.133,75

239.979,56

736,15

+ 0,85 nad

186.133,75

239.979,56

 

1.193,86

+ 1,00 nad

239.979,56

 

 

b) prostore za počitek in rekreacijo

 

 

Od vrednosti EUR

Znaša davek

Nad

Do

EUR 

%

EUR

 

8.376,03

 

   0,20

 

8.376,03

46.533,45

16,75

+ 0,40 nad

8.376,03

46.533,45

93.066,86

169,39

+ 0,60 nad

46.533,45

93.066,86

139.600,32

448,59

+ 0,80 nad

93.066,86

139.600,32

186.133,75

820,83

+ 1,00 nad

139.600,32

186.133,75

239.979,56

1.286,17

+ 1,25 nad

186.133,75

239.979,56

 

1.959,26

+ 1,50 nad

239.979,56

 

 

c) poslovne prostore

 

 

Od vrednosti EUR

Znaša davek

Nad

Do

EUR 

%

EUR

 

8.376,03

 

    0,15

 

8.376,03

46.533,45

12,55

+ 0,35 nad

8.376,03

46.533,45

93.066,86

146,12

+ 0,55 nad

46.533,45

93.066,86

139.600,32

402,05

+ 0,75 nad

93.066,86

139.600,32

186.133,75

751,06

+ 1,00 nad

139.600,32

186.133,75

 

1.154,56

+ 1,25 nad

186.133,75

 

 

 

Oprostitve plačila davka od premoženja

 

Davek od premoženja na posest stavb se ne plačuje:

  • od kmetijskih gospodarskih poslopij;
  • od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec uporablja za opravljanje dejavnosti;
  • od stanovanjskih stavb zavezancev davka iz kmetijstva, ki so sami ali njihovi družinski člani pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva;
  • od stavb, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski spomenik;
  • od stavba, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporabljati.

Začasna oprostitev davka od premoženja

 

Davka od premoženja na posest stavb so začasno oproščeni prvi lastniki novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in garaž, in to za dobo 10 let.

 

Za prvega lastnika se šteje tudi tisti, ki je takšno stavbo podedoval, vendar le v obsegu pravic, ki jih je imel prvi lastnik.

 

Oprostitev se prizna tudi za popravljene in obnovljene stanovanjske hiše oziroma stanovanja in garaže, če se je zaradi popravila ali obnove vrednost stanovanjske hiše oziroma stanovanja ali garaže povečala za več kot 50 %.

 

Računanje dobe začasne oprostitve plačila davka od premoženja

 

Začasna oprostitev davka od premoženja se računa od prvega dne naslednjega meseca po izdaji dovoljenja za uporabo stavbe oziroma od začetka uporabe stavbe, če se stavba začne uporabljati pred izdajo dovoljenja. Če ob začetku uporabe stavba še ne ustreza osnovnim pogojem za bivanje, se doba do izpolnitve teh pogojev ne všteva v dobo oprostitve, kljub temu pa se davek za ta čas ne odmerja. Če obstaja dvom, ali so izpolnjeni osnovni pogoji za bivanje, o tem odloči davčni organ na podlagi podatkov za stanovanjske zadeve pristojnega občinskega upravnega organa in krajevne skupnosti.

 

Vloga za začasno oprostitev

 

Začasno oprostitev uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo vloži pri davčnem organu.

 

Kdaj se začasna oprostitev ne prizna

 

Oprostitev davka po tem členu se ne more priznati za prostore za počitek oziroma rekreacijo, pa tudi ne za poslovne prostore, čeprav so sestavni del stanovanjske stavbe.

 

Olajšave pri plačevanju davka na posest stavb

 

Zavezancu z več kot tremi družinskimi člani, ki je z njimi v letu pred letom, za katerega se odmerja davek, stalno prebival v lastni stanovanjski hiši ali stanovanju, se odmerjeni davek zniža za 10 % za četrtega in enako za vsakega nadaljnjega družinskega člana.

 

Kdo se šteje za družinskega člana

 

Za družinske člane se štejejo zakonec, otroci, posvojenci, starši lastnika in njegovega zakonca in tisti, ki jih je lastnik po zakonu dolžan vzdrževati.

 

Uveljavljanje olajšave

 

Zavezanec uveljavlja olajšavo s posebno vlogo, ki jo mora predložiti davčnemu organu do 31. januarja v letu, za katero se davek odmerja. Če vloga ni bila vložena v predpisanem roku, se zavezancu olajšava ne prizna.