OBRAZEC PD-O: POROČILO O DOBAVAH (76.A ČLEN)


KDO predloži poročilo


Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga in storitev, za katere je na podlagi 76.a člena ZDDV-1 prejemnik plačnik DDV, mora sestaviti poročilo o teh dobavah za koledarski mesec, v katerem je opravil zadevne dobave, ali v katerem mora popraviti podatke o zadevnih dobavah iz preteklih obdobij. KDAJ mora zavezanec predložiti poročilo


Davčni zavezanec predloži poročilo davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku koledarskega meseca.KJE IN KAKO predložiti poročilo


Poročilo o dobavah (76.a člen) davčni zavezanec predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki.KATERE dobave blaga in storitev so navedene v 76.a členu ZDDV-1


Pravilo obrnjene davčne obveznosti se uporablja za:

  • določene storitve v gradbenem sektorju;
  • storitve najemanja osebja v zvezi z opravljanjem storitev v gradbenem sektorju;
  • dobava zemljišč in zgradb, za katere je dobavitelj uporabil opcijo obdavčitve v skladu s 45. členom ZDDV-1;
  • dobave odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a ZDDV-1;
  • prenos pravic do emisije toplogrednih plinov, kakor so opredeljene v zakonu, ki ureja varstvo okolja.


VLOGA – obrazec in navodilo

 

TAKSA


Takse ni.SANKCIJE


Sankcije so opredeljene v 4.a in 10.a točki prvega odstavka 141. člena ZDDV-1.


Z globo od 2.000 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če davčnemu organu ne predloži poročila o dobavah blaga ali storitev po 76.a členu tega zakona ali ga ne predloži v predpisanem roku za predpisano obdobje ali ga ne predloži na predpisan način (92.a člen)


Za navedeni prekršek se z globo od 200 do 4.100 eurov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA

 


PRAVNE PODLAGE

 

• Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12 in 54/13)

• Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13 in 46/13-ZIPRS1314-A)

• Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12, 94/12)