OBRAZEC DDV-O: OBRAČUN DAVKA NA DODANO VREDNOST ZA OBDOBJE

 

KDO predloži obračun

 

Obračun predloži davčni zavezanec, identificiran za namene DDV.

 

 

KDAJ mora zavezanec predložiti obračun

Davčni zavezanec predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 50.000 eurov.

Davčni zavezanec se lahko odloči, da se bo identificiral za namene DDV, čeprav vrednost njegovega obdavčljivega prometa verjetno ne bo presegla 50.000 eurov, vendar mora v tem primeru svojo izbiro uporabljati najmanj 60 mesecev.

Za prostovoljno vključitev v sistem DDV se lahko odloči tudi davčni zavezanec, član kmečkega gospodinjstva, čeprav katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega 7.500 evrov. Svojo izbiro mora uporabljati najmanj 60 mesecev. 
 
Davčni zavezanec, ki opravlja le dobave blaga ali storitev, za katere nima pravice do odbitka DDV, ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, in ki opravljata pridobitve blaga znotraj Skupnosti morata pridobiti identifikacijsko številko za DDV že za mesec, v katerem je verjetno, da bo skupni znesek pridobitev v tekočem letu presegel 10.000 eurov.

Davčni zavezanec, ki opravljajo storitve, za katere mora v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES plačati DDV izključno prejemnik storitve in davčni zavezanec, za katerega se na ozemlju Republike Slovenije opravijo storitve, za katere je dolžan plačati DDV, mora pridobiti identifikacijsko številko že za mesec, v katerem je verjetno, da bo prejel ali opravil take storitve.

 


KJE IN KAKO predložiti obračun

 

Davčni zavezanec mora obračun davka na dodano vrednost predložiti davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si.

  

VLOGA - obrazec in navodilo

PRILOGE K VLOGI

 
Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, mora poleg obrazca DDV-O predložiti še Prilogo A k obrazcu DDV-O (se uporablja od 20. 10. 2011, zadnjič jo je treba predložiti za davčno obdobje december 2012 oziroma oktober - december 2012), Prilogo A k obrazcu DDV-O (se uporablja od 1. 1. 2008 do 19. 10. 2011), Prilogo A k obrazcu DDV-O (se uporablja do 31. 12. 2007). Za davčna obdobja od 1. januarja 2013 dalje ni treba več predlagati Priloge A k obrazcu DDV-O.

 

 

TAKSA

 

Takse ni.

 

 

SANKCIJE

 

Z globo od 2.000 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloži ali ne predloži na predpisan način oziroma v predpisanih rokih obračuna DDV oziroma v obračunu DDV ne izkaže predpisanih podatkov (87., 88., 88.a člen).


Za navedeni prekršek se z globo od 200 do 4.100 eurov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.


ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA

  

PRAVNE PODLAGE

 

• Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12 in 54/13)

• Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13 in 46/13-ZIPRS1314-A)

• Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12, 94/12)