DAVEK NA DODANO VREDNOST - PRAVNE PODLAGE

 

 

Temeljni predpisi

 • Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415)

 • Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08)

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1001/2013 z dne 4. oktobra 2013 o spremembi priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (tj. kombinirani nomenklaturi (KN)) (Uradni list EU L 290)

 • Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (Uradni list EU L 77)

 • Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1042/2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede kraja opravljanja storitev (Uradni list EU L 284)


Podzakonski predpisi

 • Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12 in 54/13)

 • Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek (Uradni list RS, št. 59/07, 126/07, (1/08 popr.), 107/09 in 55/13)

 • Pravilnik o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06)

 • Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo (Uradni list RS, št. 141/06, 117/08, 68/09, 82/11) neuradno prečiščeno besedilo

 • Pravilnik o uveljavljanju oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin v mednarodnem potniškem prometu (Uradni list RS, št. 141/06) - prenehal veljati z dne 1. 12. 2008

 • Pravilnik o uveljavljanju oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 112/08)


Drugi pravni viri

 • Uredba o načinu zagotavljanja prihodkov občinam iz naslova davka na dodano vrednost pri prometu objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih so postavljeni (Uradni list RS, št. 118/06)

 • Odločba Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 132/04)

 • Odločba Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 75/04)

 

Povezani predpisi 

Pomembno!

Opozarjamo, da so neuradna prečiščena besedila predpisov zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.