KNJIGOVODSKE EVIDENCE

Pojasnilo DURS, št. 426-01-10119/2005, 29. 7. 2005

Zavezanec navaja, da je vložil zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV in čaka odločbo o identifikaciji za namene DDV, in hkrati sprašuje, ali bo, potem ko odločbo dobi, moral voditi evidence po Zakonu o davku na dodano vrednost. V zvezi z navedenim vprašanjem pojasnjujemo:

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 25/05-UPB3), v nadaljevanju: ZDDV, v poglavju XV. ureja knjigovodstvo davčnega zavezanca in hrambo dokumentacije. V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/04, 45/04, 84/04, 122/04 in 60/05), v nadaljevanju: pravilnik, pa so določila ZDDV o knjigovodstvu davčnega zavezanca dodatno pojasnjena. Navajamo določila ZDDV in pravilnika, ki jih morajo osebe, identificirane z namene DDV, upoštevati glede na transakcije, ki jih opravljajo.

"56. člen ZDDV (knjigovodstvo davčnega zavezanca)

(1) Davčni zavezanec je dolžan v svojem knjigovodstvu zagotoviti vse podatke, potrebne za pravilno in pravočasno obračunavanje in plačevanje DDV, še posebej pa:

 1. o skupni vrednosti opravljenega prometa blaga oziroma storitev; vrednosti prometa blaga oziroma storitev po različnih stopnjah DDV; vrednosti opravljenega prometa blaga oziroma storitev, za katerega je predpisana oprostitev DDV;
 2. obračunanem DDV po izdanih računih za opravljen promet blaga oziroma storitev;
 3. o skupni vrednosti prejetega blaga oziroma storitev; vrednosti prejetega blaga oziroma storitev z zaračunanim DDV po predpisanih stopnjah; vrednosti prejetega blaga oziroma storitev brez DDV;
 4. o obračunanem DDV na računih za prejeto blago in storitve (vstopni DDV);
 5. o obveznosti za plačilo in o plačilu DDV;
 6. o terjatvah za vračilo vstopnega DDV ter o njegovem plačilu oziroma prenosu v naslednje davčno obdobje.

(2) Podatke iz 1. do 5. točke prvega odstavka tega člena je davčni zavezanec dolžan zagotoviti za obdobje, ki je predpisano za plačilo DDV.

(3) Davčni zavezanec, ki vodi zaloge blaga po prodajnih cenah z vračunanim davkom, je dolžan poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena, zagotoviti tudi podatke o vračunanem DDV.

(4) Zaradi zagotovitve podatkov o izdanih in prejetih računih, je davčni zavezanec dolžan voditi knjigo izdanih računov in knjigo prejetih računov.

(5) Davčni zavezanec, ki uvaža blago, je dolžan voditi posebno evidenco o vstopnem DDV, plačanem pri uvozu blaga.

(6) Vsebino knjige prejetih in knjige izdanih računov iz četrtega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za finance.

166. člen pravilnika (splošno)

(1) Davčni zavezanec mora zaradi zagotovitve podatkov v skladu s 56. in 56.a členom ZDDV voditi knjige in evidence, predpisane s tem pravilnikom.

(2) Če davčni zavezanec v svojem knjigovodstvu zagotavlja vse podatke, ki so potrebni za ugotavljanje davčne osnove oziroma DDV, kakor tudi vstopnega DDV, ni dolžan posebej voditi knjig in evidenc, ki so predpisane s tem pravilnikom in o tem obvesti pristojni davčni organ.

(3) Knjige in evidence se lahko prilagajajo računalniški obdelavi podatkov, vendar se morajo zagotoviti najmanj predpisani podatki, pri čemer mora davčni zavezanec omogočiti izpis vseh podatkov, ki so sicer predpisani s knjigami oziroma evidencami.

(4) Podlaga za knjigovodsko evidentiranje davčno pomembnih dogodkov, sprememb in dejstev so ustrezne listine, kot so: izdani in prejeti računi, knjigovodske listine o plačilih in izplačilih, uvozne in izvozne carinske deklaracije, odločbe carinskega organa ter druge listine, s katerimi se dokazuje izvozna dobava kot tudi vse druge listine, ki so pomembne za obračun in plačilo DDV ter odbitek vstopnega DDV (v nadaljnjem besedilu: listina).

(5) Knjige in evidence, predpisane s tem pravilnikom se morajo voditi v skladu s predpisi o računovodstvu ter drugimi predpisi, ki urejajo vodenje knjig davčnega zavezanca.

167. člen pravilnika (knjige in evidence)

(1) Davčni zavezanec mora zaradi zagotovitve podatkov o izdanih in prejetih računih voditi naslednje knjige:

 • knjigo izdanih računov (obrazec I-RAČ), ki je v prilogi XVI k temu pravilniku in je njegov sestavni del;
 • knjigo izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti (obrazec I-RAČ-D), ki je v prilogi XVII k temu pravilniku in je njegov sestavni del;
 • knjigo prejetih računov (obrazec P-RAČ), ki je v prilogi XVIII k temu pravilniku in je njegov sestavni del in
 • knjigo prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti (obrazec P-RAČ-P), ki je v prilogi XIX k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

(2) Če davčni zavezanec v okviru knjig iz prejšnjega odstavka ne more zagotoviti vseh potrebnih podatkov, lahko spremlja podatke tudi v ločenih knjigah.

(3) Davčni zavezanec, ki uvaža blago, mora zaradi zagotovitve podatkov o vstopnem DDV, plačanem pri uvozu blaga, voditi posebno evidenco o vstopnem DDV pri uvozu blaga (obrazec E-UVOZ), ki je v prilogi XX k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

(4) Davčni zavezanec, ki odpošlje ali odpelje blago v drugo državo članico za namene transakcij iz četrte, pete in šeste alinee 7.a člena ZDDV, mora zaradi zagotovitve podatkov v skladu z drugim odstavkom 56.a člena ZDDV, voditi posebno evidenco (obrazec PE-7), ki je v prilogi XXI k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

(5) Davčni zavezanec, ki pridobiva blago iz druge države članice, v zvezi s katerim je bila opravljena storitev v skladu s 3.c) ali 3.d) točko drugega odstavka 17. člena ZDDV, mora zaradi zagotovitve podatkov v skladu s tretjim odstavkom 56.a člena ZDDV, voditi posebno evidenco (obrazec PE-17), ki je v prilogi XXII k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

(6) Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga v druge države članice, pri katerih se v skladu s 15.a členom ZDDV šteje, da je kraj opravljene dobave tam, kjer se odpošiljanje oziroma prevoz konča (v nadaljevanju: prodaja blaga na daljavo), mora zaradi izvajanja Uredbe Sveta (ES) št. 1798/2003 o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost in razveljaviti Uredbe (EGS) št. 218/92 (UL L, št. 264 z dne 15. 10. 2003, str. 1) v svojem knjigovodstvu zagotoviti podatke o višini letnega prometa, ločeno za vsako namembno državo članico.

168. člen pravilnika (zagotavljanje podatkov o dobavah in pridobitvah blaga znotraj Skupnosti)

(1) Ne glede na določbe druge in četrte alinee prvega odstavka 167. člena tega pravilnika lahko davčni zavezanec zagotavlja podatke o dobavah blaga znotraj Skupnosti v knjigi izdanih računov, z dopolnitvijo podatkov, ki so predpisani s knjigo izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti, podatke o pridobitvah blaga znotraj Skupnosti pa v knjigi prejetih računov, z dopolnitvijo podatkov, ki so predpisani s knjigo prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti.

(2) Oseba iz 2. točke drugega odstavka 11.a člena ZDDV, ki ne izpolnjuje pogojev za izjemo iz drugega odstavka 11.a člena ZDDV in je določena kot plačnik DDV v skladu s 4. in 6. točko prvega odstavka 12. člena ZDDV, je dolžna v svojem knjigovodstvu zagotoviti podatke, ki se nanašajo na pridobitve blaga znotraj Skupnosti.

169. člen pravilnika (knjiga izdanih računov)

(1) V knjigo izdanih računov (I-RAČ) se vpisujejo podatki, kot sledi:

 • v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka knjižbe;
 • v stolpec 2 se vpiše datum knjiženja;
 • v stolpec 3 se vpiše številka listine;
 • v stolpec 4 se vpiše datum izstavitve listine;
 • v stolpec 5 se vpišejo podatki o kupcu, ime in sedež oziroma stalno oziroma običajno prebivališče;
 • v stolpec 6 se vpiše identifikacijska številka za DDV kupca oziroma prejemnika blaga oziroma storitev, če je ta v skladu s 4. točko prvega odstavka 34. člena ZDDV izkazana na računu;
 • v stolpec 7 se vpiše vrednost obdavčenega prometa blaga in storitev z vračunanim DDV, ta znesek se nato razčlenjuje v stolpcih od 11 do 18;
 • v stolpec 8 se vpiše vrednost oproščenega prometa, za katerega ni pravice do odbitka vstopnega DDV (npr. po 26. in 27. členu ZDDV);
 • v stolpec 9 se vpiše vrednost izvoza blaga iz listine, s katero se dokazuje izvozna dobava oziroma izvoz (1. in 3. točka 31. člena in peti odstavek 32.a člena ZDDV);
 • v stolpec 10 se vpiše celotna vrednost prometa s pravico do odbitka vstopnega DDV, razen izvoza blaga (stolpec 9), kot npr.: promet blaga in storitev, če je le-ta obdavčen izven Slovenije, pri katerem se v skladu s 40. členom ZDDV DDV sme odbiti, storitve v zvezi z uvozom blaga, če je vrednost teh storitev vključena v davčno osnovo v skladu z 2. točko drugega odstavka 22. člena ZDDV, dobave blaga in opravljanje storitev, ki so oproščene plačila DDV po 31. in 32. členu ZDDV, promet storitev po 1. in 4.a do 4.e točki prvega odstavka 27. člena ZDDV, če se opravljajo za naročnika storitve, ki ima sedež izven Skupnosti ali, če so te transakcije povezane z blagom, ki je namenjeno za izvoz izven Skupnosti in transakcije, opravljene izven Skupnosti, ki dajejo davčnemu zavezancu pravico do odbitka vstopnega DDV po 1. točki tretjega odstavka 40. člena ZDDV;
 • v stolpec 11 se vpiše znesek davčne osnove, od katere je na računih, izdanih v skladu s 34. členom ZDDV, obračunan DDV po stopnji 8,5 %;
 • v stolpec 12 se vpiše znesek DDV, ki je na računih, izdanih v skladu s 34. členom ZDDV, obračunan po stopnji 8,5 %;
 • v stolpec 13 se vpiše znesek davčne osnove, od katere je na računih, izdanih v skladu s 34. členom ZDDV, obračunan DDV po stopnji 20 %;
 • v stolpec 14 se vpiše znesek DDV, ki je na računih, izdanih v skladu s 34. členom ZDDV, obračunan po stopnji 20 %;
 • v stolpec 15 se vpiše znesek davčne osnove, od katere je na računih, izdanih v skladu s 35. členom ZDDV, obračunan DDV po stopnji 8,5 %;
 • v stolpec 16 se vpiše znesek DDV, ki je na računih, izdanih v skladu s 35. členom ZDDV, obračunan po stopnji 8,5 %;
 • v stolpec 17 se vpiše znesek davčne osnove, od katere je na računih, izdanih v skladu s 35. členom ZDDV, obračunan DDV po stopnji 20 %;
 • v stolpec 18 se vpiše znesek DDV, ki je na računih, izdanih v skladu s 35. členom ZDDV, obračunan po stopnji 20 %.

(2) V knjigo izdanih računov se vpiše tudi podatek o dnevnem iztržku, za katerega so izstavljeni računi po 35. členu ZDDV in je registriran z registrsko blagajno ter o dnevnem iztržku pri prodaji kmetijskih pridelkov na tržnicah, in sicer takole:

 • v stolpca 3 in 4 se vpišejo podatki o knjigovodski listini, v kateri je obračun dnevnega iztržka, in sicer v stolpec 3 številka, v stolpec 4 datum;
 • v stolpec 5 se vpiše "iztržek po blagajni" ali "prodaja na tržnici";
 • v stolpec 7 se vpiše znesek skupnega dnevnega obdavčenega prometa z vračunanim DDV;
 • v stolpec 15 se vpiše osnova za obračun DDV po stopnji 8,5 %, ki se, če ni na razpolago dejanskih podatkov, izračuna tako, da se od skupnega prometa z vračunanim DDV po stopnji 8,5 % odšteje vračunani DDV, ki se izračuna z uporabo preračunane davčne stopnje iz tretjega odstavka 50. člena tega pravilnika;
 • v stolpec 16 se vpiše obračunani DDV po stopnji 8,5 %, ki se, če ni na razpolago dejanskih podatkov, izračuna tako, da se na skupni promet z vračunanim DDV po stopnji 8,5 % uporabi preračunana davčna stopnja iz tretjega odstavka 50. člena tega pravilnika;
 • v stolpec 17 se vpiše osnova za obračun DDV po stopnji 20 %, ki se, če ni na razpolago dejanskih podatkov, izračuna tako, da se od skupnega prometa z vračunanim DDV po stopnji 20 % odšteje vračunani DDV, ki se izračuna z uporabo preračunane davčne stopnje iz tretjega odstavka 50. člena tega pravilnika;
 • v stolpec 18 se vpiše obračunani DDV po stopnji 20 %, ki se, če ni na razpolago dejanskih podatkov, izračuna tako, da se na skupni promet z vračunanim DDV po stopnji 20 % uporabi preračunana davčna stopnja iz tretjega odstavka 50. člena tega pravilnika.

V obračunu dnevnega iztržka morajo biti razvidni podatki o številkah računov (od... do...), ki so zajeti v obračunu dnevnega iztržka.

(3) V knjigo izdanih računov se ločeno vpisujejo tudi podatki o iztržku, za katerega po 99. členu tega pravilnika niso izstavljeni računi po 35. členu ZDDV, se pa zanj sestavi poseben obračun iztržka.

(4) V knjigo izdanih računov se vpisujejo tudi računi, s katerimi se naknadno popravlja obračunani DDV.

(5) V knjigo izdanih računov se lahko računi, izstavljeni po 35. členu ZDDV osebam, ki niso davčni zavezanci, vpisujejo na podlagi dnevnega zbirnika.

(6) V stolpec 10 knjige izdanih računov se vpiše tudi vrednost dobav novih prevoznih sredstev v drugo državo članico, ki jo opravi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, osebi, ki ni identificirana za namene DDV, in je takšna dobava oproščena plačila DDV v skladu z 2. točko 31.a člena ZDDV.

(7) Davčni zavezanec, ki proda vrednostni papir, v knjigo izdanih računov vpiše prodajno vrednost vrednostnega papirja. Če davčni zavezanec prodaja vrednostni papir v tujem imenu in za tuj račun, v knjigo izdanih računov vpiše le znesek, ki ga je zaračunal za opravljen promet posredovanja pri prodaji vrednostnega papirja. Če davčni zavezanec kupuje vrednostni papir v tujem imenu in za tuj račun, v knjigo izdanih računov vpiše znesek, ki ga je zaračunal za opravljen promet posredovanja pri nakupu vrednostnega papirja.

170. člen pravilnika (posebnosti pri evidentiranju izvoza blaga v knjigi izdanih računov)

(1) V knjigo izdanih računov se ne vpisuje:

 • tranzita blaga;
 • postopka pasivnega oplemenitenja;
 • začasnega izvoza blaga z ATA zvezkom;
 • izvoza blaga, ki bo vrnjeno na carinsko območje Skupnosti in oproščeno plačila uvoznih dajatev v skladu s carinskimi predpisi;
 • gibanje skupnostnega blaga od enega do drugega kraja na carinskem območju Skupnosti, ne da bi pri prečkanju ozemlja tretje države spremenilo svoj carinski status.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se v knjigo izdanih računov vpisuje vrednost po računih, izdanih tujemu kupcu, če se v času, ko je blago pod carinskim nadzorom, opravi promet s tem blagom v smislu 4. do 6. člena ZDDV, vendar je ta promet oproščen plačila DDV v skladu z 31. členom ZDDV.

56.a člen ZDDV (zagotavljanje podatkov o dobavah in pridobivanju blaga znotraj Skupnosti)

(1) Vsak davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga v Skupnost oziroma pridobiva blago znotraj Skupnosti, mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke za nadzor pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja DDV.

(2) Vsak davčni zavezanec mora voditi posebno evidenco o blagu, ki ga je odposlal ali odpeljal, sam ali druga oseba za njegov račun, iz ozemlja Slovenije v drugo državo članico za namene transakcij iz četrte, pete in šeste alinee 7.a člena tega zakona.

(3) Vsak davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke o blagu, ki ga pridobi iz druge države članice od davčnega zavezanca, identificiranega za DDV v tej drugi državi članici, ali druge osebe za njegov račun, v zvezi s katerim je bila opravljena storitev v skladu s 3.c) ali 3.d) točko drugega odstavka 17. člena tega zakona

171. člen pravilnika (knjiga izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti in za promet blaga v drugih državah članicah)

V knjigo izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti (I-RAČ-D) se vpisujejo podatki, kot sledi:

 • v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka knjižbe;
 • v stolpec 2 se vpiše datum knjiženja;
 • v stolpec 3 se vpiše številka listine;
 • v stolpec 4 se vpiše datum izstavitve listine;
 • v stolpec 5 se vpišejo podatki o kupcu (prejemniku blaga, prejemniku ali pridobitelju blaga v tristranskem poslu), ime in sedež oziroma stalno oziroma običajno prebivališče;
 • v stolpec 6 se vpiše (veljavna) identifikacijska številka za DDV kupca (prejemnika blaga, prejemnika ali pridobitelja blaga v tristranskem poslu);
 • v stolpec 7 se vpiše vrednost oproščene dobave blaga znotraj Skupnosti, če je opravljena kupcu blaga, ki je identificiran za namene DDV v drugi državi članici (1. in 4. točka 31.a člena ZDDV) in v primeru tristranskih poslov vrednost oproščene dobave blaga znotraj Skupnosti iz listine, ki jo davčni zavezanec - dobavitelj blaga v tristranskem poslu izda davčnemu zavezancu - pridobitelju blaga v tristranskem poslu;
 • v stolpec 8 se vpiše vrednost prometa blaga na podlagi drugega stavka prve alinee prvega odstavka 15. člena ZDDV in vrednost prometa v skladu s 15.a členom ZDDV, če vrednost dobave presega vrednost, po kateri se šteje, da je kraj dobave blaga v drugi državi članici v smislu tretjega odstavka 15.a člena ZDDV oziroma se DDV obračuna v drugi državi članici v smislu četrtega odstavka 15.a člena ZDDV;
 • v stolpec 9 se vpiše vrednost oproščene tristranske dobave blaga znotraj Skupnosti iz listine, ki jo davčni zavezanec - pridobitelj blaga v tristranskem poslu iz Slovenije izda davčnemu zavezancu - prejemniku blaga v tristranskem poslu.

172. člen pravilnika (knjiga prejetih računov)

(1) V knjigo prejetih računov (P-RAČ) se vpisujejo podatki, kot sledi:

 • v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka knjižbe;
 • v stolpec 2 se vpiše datum knjiženja;
 • v stolpec 3 se vpiše datum prejema listine, za uveljavljanje zneska pavšalnega nadomestila kot vstopnega DDV pa datum plačila;
 • v stolpec 4 se vpiše številka listine;
 • v stolpec 5 se vpiše datum listine;
 • v stolpec 6 se vpiše ime in sedež oziroma stalno oziroma običajno prebivališče dobavitelja;
 • v stolpec 7 se vpiše identifikacijska številka za DDV dobavitelja;
 • v stolpec 8 se vpiše vrednost iz listine z vračunanim DDV od vseh obdavčenih nabav blaga oziroma prejetih storitev, ne glede na to, ali ima davčni zavezanec pravico do odbitka vstopnega DDV ali ne, znesek vračunanega DDV izkazanega na listini se razporeja v stolpca 10 in 11;
 • v stolpec 9 se vpiše vrednost iz listine za nabave, za katere je predpisana oprostitev plačila DDV;
 • v stolpec 10 se vpiše podatek o skupnem znesku vstopnega DDV, ki se sme odbiti in je izkazan na listini, ta znesek se razporeja v stolpce 12, 13., 15, 16 ter 18;
 • v stolpec 11 se vpiše znesek vstopnega DDV, ki se ne sme odbiti v skladu s 40. členom zakona;
 • v stolpec 12 se vpiše znesek DDV, obračunan po 8,5 % stopnji od nabav na domačem trgu, ki se sme odbiti;
 • v stolpec 13 se vpiše znesek DDV, obračunan po 20 % stopnji od nabav na domačem trgu, ki se sme odbiti;
 • v stolpec 14 se vpiše davčna osnova od nabav od davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji;
 • v stolpec 15 se vpiše znesek DDV po 8,5 % stopnji od nabav od davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji, ki se sme odbiti;
 • v stolpec 16 se vpiše znesek DDV po 20 % stopnji od nabav od davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji, ki se sme odbiti;
 • v stolpec 17 se vpiše podatek o osnovi iz računa po sedmem odstavku 141. člena tega pravilnika, če je kupec pavšalno nadomestilo tudi plačal; v primeru delnega plačila pavšalnega nadomestila se vpiše podatek o osnovi, ki se nanaša na to delno plačilo;
 • v stolpec 18 se vpiše znesek pavšalnega nadomestila, plačanega po tretjem odstavku 46. člena ZDDV, ki se sme odbiti v skladu z osmim odstavkom 40. člena ZDDV.

(2) V knjigo prejetih računov se vpisujejo tudi računi, s katerimi se naknadno popravlja vstopni DDV.

(3) V knjigo prejetih računov se lahko zbirno z internim dokumentom knjižijo zneski, ki so zaračunani na dokumentih, ki niso podlaga za odbitek vstopnega DDV (na primer bančne provizije, ipd.), ki jih zaračuna davčni zavezanec za opravljen promet blaga in storitev.

(4) Davčni zavezanec, ki kupi vrednostni papir, v knjigo prejetih računov vpiše nabavno vrednost vrednostnega papirja. Če davčni zavezanec kupi vrednostni papir v tujem imenu za tuj račun, tega prometa ne vpisuje v knjigo prejetih računov.

(5) Prejeti računi, ki jih izda mali davčni zavezanec iz 45. člena ZDDV, se ne vpisujejo v knjigo prejetih računov.

173. člen pravilnika (knjiga prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti)

V knjigo prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti (P-RAČ-P) se vpisujejo podatki, kot sledi:

 • v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka knjižbe;
 • v stolpec 2 se vpiše datum knjiženja;
 • v stolpec 3 se vpiše datum prejema listine;
 • v stolpec 4 se vpiše številka listine;
 • v stolpec 5 se vpiše datum listine;
 • v stolpec 6 se vpiše ime in sedež oziroma stalno oziroma običajno prebivališče dobavitelja oziroma pridobitelja blaga v tristranskem poslu;
 • v stolpec 7 se vpiše identifikacijska številka za DDV dobavitelja oziroma pridobitelja blaga v tristranskem poslu;
 • v stolpec 8 se vpiše vrednost iz listine od pridobitev blaga znotraj Skupnosti (brez vrednosti iz stolpca 9 in 10), ki so predmet obdavčitve v Sloveniji in predstavlja davčno osnovo, od katere je potrebno obračunati DDV in v primeru tristranskih poslov vrednost pridobitev blaga znotraj Skupnosti iz listine, ki jo prejme davčni zavezanec - prejemnik blaga v tristranskem poslu v Sloveniji od pridobitelja blaga v tristranskem poslu za blago, ki ga je prejemnik blaga prejel neposredno od davčnega zavezanca - dobavitelja blaga v tristranskem poslu; ustrezni znesek DDV se razporeja v stolpca 11 in 12;
 • v stolpec 9 se vpiše vrednost iz listine od oproščenih pridobitev blaga znotraj Skupnosti, ki so oproščene plačila DDV v skladu z 28.b členom ZDDV;
 • v stolpec 10 se vpiše vrednost tristranskih pridobitev blaga znotraj Skupnosti iz listine, ki jo prejme davčni zavezanec - pridobitelj blaga (drugi v verigi) v Sloveniji od davčnega zavezanca - dobavitelja blaga (prvega v verigi) za blago, ki se odpošlje oziroma odpelje neposredno od dobavitelja k prejemniku blaga (tretjemu v verigi);
 • v stolpec 11 se vpiše skupni znesek DDV, ki ga davčni zavezanec obračuna od pridobitve blaga znotraj Skupnosti po stopnji 8,5 %;
 • v stolpec 12 se vpiše skupni znesek DDV, ki ga davčni zavezanec obračuna od pridobitve blaga znotraj Skupnosti po stopnji 20 %;
 • v stolpec 13 se vpiše znesek DDV, obračunan po stopnji 8,5 % od pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ki se sme odbiti;
 • v stolpec 14 se vpiše znesek DDV, obračunan po stopnji 20 % od pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ki se sme odbiti.

174. člen pravilnika (posebna evidenca o vstopnem DDV pri uvozu blaga)

(1) V posebno evidenco o vstopnem DDV pri uvozu blaga (E-UVOZ) se vpisujejo podatki, kot sledi:

 • v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka vpisa carinske deklaracije, potrdila o plačilu dajatev ali odločbe carinskega urada (v nadaljevanju: uvozna listina);
 • v stolpec 2 se vpiše datum vpisa prejete uvozne listine;
 • v stolpec 3 se vpiše datum, ko je davčni zavezanec prejel uvozno listino;
 • v stolpec 4 se vpiše dvomestna šifra carinskega postopka, določena v skladu s carinskimi predpisi;
 • v stolpec 5 se vpiše številka, ki je razvidna iz uvozne listine, to je zaporedna številka, pod katero je deklaracija knjižena v kontrolnik carinskega urada ali druga številka, ki omogoča identifikacijo uvozne listine;
 • v stolpec 6 se vpiše datum sprejema carinske deklaracije oziroma datum izdaje druge uvozne listine;
 • v stolpec 7 se vpiše davčna osnova pri uvozu blaga, od katerega je bil obračunan DDV;
 • v stolpec 8 se vpiše vrednost (davčna osnova) iz listine pri uvozu blaga, ki je oproščeno plačila DDV v skladu z 28., 28.a in 29. členom ZDDV;
 • v stolpec 9 se vpiše skupni znesek uvoznega DDV, ki se sme odbiti v skladu s 40. členom ZDDV; ta znesek se razporeja v stolpca 11 in 12.

Če davčni zavezanec v skladu z 41. členom ZDDV ugotavlja odbitek vstopnega DDV z odbitnim deležem, v ta stolpec vpiše tisti znesek uvoznega DDV, ki ga sme odbiti glede na uporabljeni odbitni delež:

 • v stolpec 10 se vpiše skupni znesek DDV, ki se ne sme odbiti v skladu s 40. členom ZDDV.

Če davčni zavezanec v skladu z 41. členom ZDDV ugotavlja odbitek vstopnega DDV z odbitnim deležem, v ta stolpec vpiše tisti znesek uvoznega DDV, ki ga ne sme odbiti glede na uporabljeni odbitni delež:

 • v stolpec 11 se vpiše znesek vstopnega DDV, ki je zaračunan pri uvozu blaga po 8,5 % stopnji in ki se sme odbiti;
 • v stolpec 12 se vpiše znesek vstopnega DDV, ki je zaračunan pri uvozu blaga po 20 % stopnji in ki se sme odbiti.

(2) Ne glede na določbo osme alinee prvega odstavka tega člena se v stolpec 8 ne vpisuje vrednost uvoza plina preko distribucijskega sistema za zemeljski plin ali vrednost uvoza električne energije, ki sta oproščena plačila DDV v skladu s 7. točko 28. člena ZDDV, če so izpolnjeni pogoji iz četrte in pete alinee prvega odstavka 15. člena ZDDV.

(3) Če je z odločbo carinskega organa naknadno spremenjen znesek DDV, obračunan ob uvozu blaga, se podatki iz odločbe vpišejo v obrazec E-UVOZ samo, če je:

 • carinski organ ugotovil, da je bil prvotno zaračunan nižji znesek DDV od zakonsko dolgovanega in je z odločbo v skladu s carinskimi predpisi naložil zavezancu, da doplača razliko premalo obračunanega DDV ali, če je
 • carinski urad ugotovil, da je bil prvotno zaračunan višji znesek DDV od zakonsko dolgovanega in je izdal odločbo o odpustu oziroma povračilu preveč plačanega dolga v skladu s carinskimi predpisi, davčni zavezanec pa je na podlagi te odločbe znižal že uveljavljeni odbitek vstopnega davka oziroma je uveljavljal le z odločbo določeni nižji odbitek vstopnega DDV, ali če je
 • carinski urad izdal odločbo v skladu s carinskimi predpisi in dejansko vrnil davčnemu zavezancu preveč plačani znesek DDV od uvoza blaga oziroma mu odpustil plačilo preveč obračunanega zneska DDV, ker davčni zavezanec v skladu s 40. členom ZDDV tega zneska DDV ni uveljavil kot odbitek vstopnega davka ali ga ni uveljavil kot odbitek v celoti.

(4) Pri vpisu podatkov o naknadnih popravkih davčne obveznosti pri uvozu blaga v obrazec E-UVOZ mora biti znesek DDV od uvoza blaga vpisan v tistem znesku, v katerem je bil dejansko plačan. Spremembo davčne obveznosti v skladu s prejšnjim odstavkom davčni zavezanec v obrazcu E-UVOZ evidentira na enega od naslednjih načinov:

 • če je pred izdajo odločbe v obrazec E-UVOZ že vpisal dokument, na podlagi katerega je bil prvotno obračunan DDV od uvoza blaga:
  • stornira ta vpis in vpiše podatke iz odločbe carinskega organa ali
  • pusti prvotni vpis nespremenjen, posebej pa vpiše le podatke iz odločbe carinskega organa, ki se nanašajo le na razliko obračunanega DDV. Če se vpisujejo podatki o zmanjšanju davčne obveznosti, se podatek v stolpcih 9, 10 in 11 oziroma 12 vpiše s predznakom minus (-);
  • če pred izdajo odločbe ni ničesar vpisoval v obrazec E-UVOZ, vpiše le podatke iz odločbe, podatkov iz prvotnega dokumenta pa ne vpisuje.

175. člen pravilnika (posebna evidenca blaga iz drugega odstavka 56.a člena ZDDV)

(1) V posebno evidenco blaga iz drugega odstavka 56.a člena ZDDV (obrazec PE-7), se vpisujejo podatki kot sledi:

 • v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka;
 • v stolpec 2 se vpiše datum knjiženja;
 • v stolpec 3 se vpiše številka listine;
 • v stolpec 4 se vpiše datum listine;
 • v stolpec 5 se vpiše zbirna vrednost blaga v SIT z listine;
 • v stolpec 6 se vpiše količina blaga, navedenega na listini;
 • v stolpec 7 se vpiše kratek opis blaga;
 • v stolpec 8 se vpiše vrsta prometa iz 7.a člena ZDDV (v primeru četrte in pete alinee se vpiše vrsta opravljene storitve, v primeru šeste alinee se vpiše namen začasne rabe blaga, kot na primer: sejem, razstava ipd.);
 • v stolpec 9 se vpiše namembna država članica, v katero je blago odpeljano oziroma odposlano;
 • v stolpec 10 se vpiše datum odpošiljanja blaga;
 • v stolpec 11 se vpiše datum dejanskega prejema blaga, ko se blago vrne v Slovenijo ali datum prodaje blaga, če se blago ne vrne v Slovenijo;
 • v stolpec 12 se vpiše količina blaga, ki se ne vrne v Slovenijo;
 • v stolpec 13 se vpiše kratek opis blaga, ki se ne vrne.

(2) Če se blago iz prve namembne države članice pošlje neposredno v drugo namembno državo članico in so še vedno izpolnjeni pogoji iz četrte, pete ali šeste alinee 7.a člena ZDDV se takšno odpošiljanje blaga evidentira v novi vrstici, v skladu s prejšnjim odstavkom, razen stolpcev 8 in 10, ki se izpolnijo takole:

 • v stolpec 8 vpiše referenca na prejšnji vpis (zaporedna številka prejšnjega vpisa);
 • v stolpec 10 se vpiše datum odpošiljanja v drugo državo članico.

176. člen pravilnika (posebna evidenca iz tretjega odstavka 56.a člena ZDDV)

V posebno evidenco blaga iz tretjega odstavka 56.a člena ZDDV (obrazec PE-17) se vpisujejo podatki kot sledi:

 • v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka;
 • v stolpec 2 se vpiše datum knjiženja;
 • v stolpec 3 se vpiše številka listine;
 • v stolpec 4 se vpiše datum listine;
 • v stolpec 5 se vpiše zbirna vrednost blaga v SIT z listine;
 • v stolpec 6 se vpiše količina prejetega blaga;
 • v stolpec 7 se vpiše kratek opis blaga (vrsta premičnine);
 • v stolpec 8 se vpiše vrsta prometa (cenitev premičnine ali vrsta storitve, ki se opravlja na premičnini);
 • v stolpec 9 se vpiše ime in sedež oziroma stalno oziroma običajno prebivališče naročnika storitve;
 • v stolpec 10 se vpiše identifikacijska številka za DDV naročnika storitve;
 • v stolpec 11 se vpiše datum prejema blaga iz države članice naročnika storitve;
 • v stolpec 12 se vpiše datum vračila blaga po opravljeni storitvi oziroma datum nakupa blaga, če blago ostane v Sloveniji;
 • v stolpec 13 se vpiše količina blaga, ki ni bilo vrnjena naročniku;
 • v stolpec 14 se vpiše opis blaga, ki ni bilo vrnjeno naročniku.

177. člen pravilnika (zaključevanje knjig)

(1) Zneski, vpisani v knjige oziroma evidence iz prvega in tretjega odstavka 167. člena tega pravilnika, se za vsako davčno obdobje seštejejo in uporabijo za sestavljanje obračuna DDV.

(2) Knjiga izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti se za vsako obdobje poročanja uporabi tudi za sestavljanje kvartalnega poročila. Davčni zavezanci, katerih davčno obdobje je koledarski mesec, za sestavljanje kvartalnega poročila uporabijo knjige izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti za koledarsko trimesečje.

(3) Knjige iz prvega odstavka tega člena se za vsako davčno obdobje zaključijo na način, kot to določajo računovodski predpisi za zaključevanje drugih poslovnih knjig.

57. člen ZDDV (hramba dokumentacije)

(1) Davčni zavezanec je dolžan hraniti vso prejeto in izdano dokumentacijo, še posebej pa: prejete in izdane račune, dokumente o popravkih računov, dokumente o opravljenem izvozu in uvozu, finančno dokumentacijo, dokumente, na podlagi katerih je uveljavljal oprostitev DDV, obračune DDV in vse druge knjigovodske listine, ki se kakorkoli nanašajo na promet blaga in storitev oziroma na uvoz blaga in so pomembne za obračunavanje in plačevanje DDV, najmanj deset let po poteku leta, na katero se te listine nanašajo.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je davčni zavezanec dolžan dokumentacijo, ki se nanaša na obdavčevanje nepremičnin po tem zakonu, hraniti najmanj 20 let po poteku leta, na katero se nanaša.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena so davčni zavezanci iz prvega in drugega odstavka 45. člena tega zakona v obdobju iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena dolžni hraniti vse dokumente, ki so jim bili izdani v povezavi s prometom blaga oziroma storitev, ki jim je bil opravljen ter uvozom blaga.

(4) Davčni zavezanec lahko dokumentacijo iz tega člena hrani tudi v elektronski obliki, če je v obdobju iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena davčnemu organu zagotovljen dostop do tako shranjenih podatkov brez povzročanja neupravičenih dodatnih stroškov in če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu ali zapisu, so dosegljivi in primerni za kasnejšo uporabo, in
 • podatki so shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti, in
 • iz shranjenega elektronskega sporočila je mogoče ugotoviti, od kod izvira, komu je bilo poslano ter čas in kraj njegovega pošiljanja ali prejema, in
 • uporabljena tehnologija in postopki v zadostni meri onemogočajo spremembo ali izbris podatkov, oziroma obstaja zanesljivo jamstvo glede nespremenljivosti podatkov oziroma sporočil.

178. člen pravilnika (hramba računov)

(1) Izdane in prejete račune mora davčni zavezanec hraniti v prvotni obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti, ne glede na to, ali gre za račune, izdane v papirni obliki ali v elektronski obliki.

(2) Račune lahko hrani tudi na mikrofilmu ali drugem mediju tako, da jih je mogoče kadarkoli prikazati na zaslonu ali izpisati, če so izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 57. člena ZDDV.

185.a člen pravilnika (Poročanje o višini ustvarjenega letnega prometa od prodaj na daljavo)

(1) Davčni zavezanec iz šestega odstavka 167. člena tega pravilnika, ki s prodajami blaga na daljavo v druge države članice preseže vrednostni limit, ki se uporablja v posamezni državi članici za namene določanja kraja dobave blaga pri dobavah blaga iz drugih držav članic v skladu s členom 28b (B)(2) Šeste direktive, mora pristojnemu davčnemu organu najkasneje do 31. januarja leta po poteku leta, v katerem so bile te dobave opravljene, poročati o letnem prometu, ki ga je dosegel v posamezni državi članici.

(2) Davčni zavezanec iz šestega odstavka 167. člena tega pravilnika, ki se je odločil za obračunavanje DDV v drugi državi članici v smislu četrtega odstavka 15.a člena ZDDV, mora davčni organ v roku iz prejšnjega odstavka obvestiti poleg podatkov o letnem prihodku od prodaje v vsaki posamezni državi članici še o obdobju, za katero se je odločil obračunavati DDV v namembni državi članici, ter identifikacijsko številko za DDV, ime, priimek in naslov v namembni državi članici."