PRIDOBITEV DAVČNE ŠTEVILKE

za POOBLAŠČENCE, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji in ki vlagajo zahtevke za vračilo DDV v eni od EU držav za davčne zavezance, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji (POOBLAŠČENCI za VAT–REFUND)

 


Osebe, ki nimajo sedeža oz. prebivališča v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: tuje pravne oz. tuje fizične osebe) in ki vlagajo zahtevke za vračilo DDV v eni od držav EU za davčne zavezance, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: pooblaščenci za VAT–refund), lahko predložijo obrazec za vpis v davčni register (za pridobitev davčne številke) na katerem koli davčnem uradu, razen Generalnem davčnem uradu (seznam vseh davčnih uradov in njihovih lokacij),  in sicer: osebno na davčnem uradu, po pošti ali po pooblaščencu.


Vpis tuje pravne osebe v davčni register


Za pridobitev davčne številke za tujo pravno osebo (pooblaščenca za VAT-refund) mora odgovorna oseba tuje pravne osebe (oz. oseba, ki jo odgovorna oseba tuje pravne osebe pooblasti za pridobitev davčne številke v Republiki Sloveniji, v nadaljevanju: pooblaščenec) predložiti obrazec DR-04 (Prijava za vpis pravne osebe v davčni register).


Obrazec DR-04 (skupaj z navodili za njegovo izpolnjevanje) se lahko pridobi na katerem koli davčnem uradu, objavljen pa je tudi na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije:

Na obrazcu DR-04 morajo biti za tujo pravno osebo obvezno izpolnjeni naslednji podatki:

 • firma oziroma ime,
 • datum vpisa (registracije) pri registrskem organu v matični državi,
 • sedež in naslov (v celoti: ime države, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni številki, naziv naselja ter poštna številka in naziv pošte),
 • šifra in naziv (glavne) dejavnosti po SKD ter
 • podatki o osebah pooblaščenih za zastopanje.

Prav tako pa morajo biti izpolnjeni tudi drugi podatki, ki so navedeni na obrazcu DR-04, če jih pooblaščenec VAT-refund ima (npr. skrajšana firma, dodatne dejavnosti, podatki o ustanoviteljih, …)


Obrazcu DR-04 je potrebno predložiti oz. priložiti (kopijo) listine, ki dokazuje vpis (tuje) pravne osebe pri registrskem organu v njihovi (matični) državi in njen prevod, (kopija) osebnega dokumenta odgovornih oseb, ev. druge listine na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo v davčni register ter ev. pooblastilo odgovorne osebe tuje pravne osebe za pridobitev davčne številke v Republiki Sloveniji.


V kolikor bo pooblaščenec za VAT-refund odgovorna oseba tuje pravne osebe priporočamo, da pred vpisom oz. hkrati z vpisom tuje pravne osebe, predloži prijavo za vpis v davčni register (pridobi davčno številko) tudi odgovorna oseba tuje pravne osebe. Tako bo pri vpisu tuje pravne osebe že omogočen vpis davčne številke pri podatkih o osebah pooblaščenih za zastopanje.


Oseba, ki je vpisana v davčni register, mora v 15 dneh po nastanku spremembe obvestiti pristojni davčni urad o vseh spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register in jih davčni organ ne pridobi po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc. To pomeni, da mora tuja pravna oseba pristojnemu davčnemu uradu sporočiti vse spremembe podatkov, ki jih vsebuje obrazec DR-04.Vpis tuje fizične osebe v davčni register


Za pridobitev davčne številke za tujo fizično osebo (pooblaščenca za VAT-refund) mora tuja fizična oseba (oz. oseba, ki jo pooblaščenec VAT-refund pooblasti za pridobitev davčne številke v Republiki Sloveniji, v nadaljevanju: pooblaščenec) predložiti obrazec DR-02 (Prijava za vpis fizične osebe v davčni register).


Obrazec DR-02 (skupaj z navodili za njegovo izpolnjevanje) se lahko pridobi na katerem koli davčnem uradu, objavljen pa je tudi na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije:

Na obrazcu DR-02 morajo biti za tujo fizično osebo obvezno izpolnjeni naslednji podatki:

 • osebno ime (ime in priimek),

 • rojstni podatki (datum in kraj rojstva),

 • spol,

 • državljanstvo,

 • naslov stalnega prebivališča (v celoti: ime države, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni številki, naziv naselja ter poštna številka in naziv pošte),

 • razlog vpisa (4-drugo, s pripisom VAT-refund).

Prav tako pa morajo biti izpolnjeni tudi drugi podatki, ki so navedeni na obrazcu DR-02, če jih pooblaščenec VAT-refund ima (npr. EMŠO, naslov v RS za vročanje, …).


Obrazcu DR-02 je potrebno predložiti oz. priložiti (kopijo) osebnega dokumenta tuje fizične osebe, ev. druge listine na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo v davčni register ter ev. pooblastilo tuje fizične osebe (pooblaščenca za VAT-refund) za pridobitev davčne številke v Republiki Sloveniji.


Oseba, ki je vpisana v davčni register, mora v 15 dneh po nastanku spremembe obvestiti pristojni davčni urad o vseh spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register in jih davčni organ ne pridobi po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc. To pomeni, da mora tuja fizična oseba pristojnemu davčnemu uradu sporočiti vse spremembe podatkov, ki jih vsebuje obrazec DR-02.